څنګه په ورډپرس کی غونډې (comments)تبصرې پاکئ کړئ

(comments)تبصرې

کله چی په ورډپرس کی دی تبصرو  څانګه روښانه پریږدی نو دی مضاهمو دی تبصرو باران درباندی کیږئ. ۱- یوپلګین انستال کړئ. پلګینونه ډیر دی. ما Delete All Comments of wordpress انستال کړ  لاړ شئ  پلګین ته Plugins/Add New/ په Keyword کی ولسکئ  All Comments of wordpress انستال   ۲-  وروسته پلګین اکتیو کړئ ۳ – وروسه لاړ شئ (Tools) او (Delete comment) لاړ شئ او وروسته له انتخاب ته (Delete Now) ووهی د تبصرو بندول په ورد پرس کی د پلګین په مرسته د تبصرو بندول Disable comments

Read More